Személyes adatok:

Bányai Viktória
Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
Tudományos cím vagy fokozat: PhD
E-mail: banyai.viktoria@tk.mta.hu
Telefonszám: +36-1 411-6749
Épület: ELTE BTK

 

Kutatási területek:

 • Kora-újkori és újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet.
 • Magyarországi zsidóság történetének héber nyelvű forrásai: rabbinikus források (responsumirodalom, homiletika); zsidó temetők felirati anyaga (helytörténeti, névtani, társadalomtudományi feldolgozás).
 • A zsidó felvilágosodás (haszkala) története, nyelvi, irodalmi, oktatási törekvései; újkori zsidó oktatásügy történte.

 

Kiemelt publikációk:

 • Frojimovics, Kinga – Komoróczy, Géza – Pusztai, Viktória – Strbik, Andrea, Jewish Budapest. Monuments, Rites, History (Budapest: CEU Press, 1999) ISBN: 963-9116-38-6
 • Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. [Doktori Mestermunkák / Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat, 2005) 287 oldal. ISBN: 963-9567-41-8
 • Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok [Hungaria Judaica, 22] (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 oldal ISBN: 978-963-87162-1-7
 • Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6

 

Projektek:

 • Kárpátalja és Felvidék zsidó közösségei
  A kutatás vezetője: Bányai Viktória és Komoróczy Szonja
 • A kutatásban részt vevő belső munkatársak: Fedinec Csilla, Gayer Veronika
 • A kutatás intézeten kívüli felkért munkatársai: Frojimovics Kinga (Yad Vashem, Jeruzsálem), Glässer Norbert (SZTE), Zima András (ORZSE), Konrád Miklós (MTA TTI), Csíki Tamás (ME), Vincze Kata Zsófia (ELTE), Filep Tamás Gusztáv, Klein Rudolf (SZIE), Frigyesi Judit (Jeruzsálem)
  Kutatás időkerete: 2012. szeptember – 2013. december a Rothschild Foundation (London) támogatásával
 • A Trianoni döntés nyomán elcsatolt területek zsidó közösségeinek története meglehetősen elhanyagolt terület a történeti – judaisztikai kutatásban és szakirodalomban, ugyanakkor (és épp ezért) sok tévhit és hibás általánosítás terjedt el. A célunk, hogy a korábbi magyarosító / cionista / ultra-orthodox / nosztalgikus-romantikus felfogás jegyében írott munkák helyett forrásokra alapozó, sok szempontú, a hangsúlyt a régió zsidóságának sokféleségére, a közösségi stratégiák összetettségére helyező kutatást indítsunk el. Kulcskérdéseknek a következőket tekintjük: a hatalomváltásokra adott reakciók, önszerveződés, elitstratégiák, népi / nyelvi / nemzeti identitások – belső rétegzettség, generációs csoportok és irányzatok szerinti különbségek. A kutatás fókuszában a két világháború közötti és a második világháború alatti időszak áll (1920-1945), de nélkülözhetetlen a kitekintés, összehasonlítási alap teremtése a dualizmus korszakára, illetve az 1945 utáni helyzetre.
 • A projekt két nagy egységre bomlik. Az első egy forrásfeltáró kutatás-gyűjtés mindkét régió vonatkozásában. Négy forrástípust választottunk ki: a) Sajtó, elsődlegesen zsidó sajtó, magyar és jiddis nyelvű periodikák; b) Zsidó elemi és középiskolák évkönyvei; c) Hitközségi és más szervezeti értesítők; d)
 • Tanúvallomások (elszármazotti közösségek által kiadott emlékkönyvek, egyéni emlékiratokat is idevéve).
 • A forrásfeltárás eredményeit digitális listák, adatbázisok formájában tervezzük közzétenni, további kutatások számára elérhetővé tenni.
 • A projekt másik célkitűzése – támaszkodva a forrásfeltárás eredményeire – egy többszerzős monográfia megjelentetése Kárpátalja zsidóságáról. A kötet tervezett címe Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség (Hungaria Judaica 30).
 • A) „A zsidó örökség gondozása határon innen és túl” – több szervezettel és intézménnyel együttműködve egyes régiók épített zsidó örökségének számbavétele, illetve néhány helyszín oktatási és turisztikai célú bemutatásának kidolgozása
 • B) A Csörsz utcai temető és a budapesti orthodox zsidóság története (1870-1960)

 

Aktuális kézirat:

 • A) A szegedi Hevra Kadisa héber nyelvű törzskönyve, 1873-1944 – szövegkiadás
 • B) Zsidók és zsidó élet Magyarországon a Holokausztot követően, 1945-1956 – Oktatásügy (felkérésre, a Yad Vashem Institute, Jerusalem tervezett kötetéhez)
 • C) A pilisvörösvári zsidó temető – Kormos Szilviával közösen, a Hungaria Judaica sorozat részeként

Tudományos pályafutás:

 • 2012-2013 Kárpátalja és Felvidék zsidósága a két világháború között – csoportos kutatás a Rothschild Foundation Europe (London) kutatási támogatásával
 • 2003–2011 Konferenciaszervezés a Judaisztikai Kutatócsoport keretében:
 • 2003: Hebraisztika szak alapításának 15. évfordulója
 • 2006: A responsum-irodalom kutatásának útjai
 • 2011: Tanácskozás a magyarországi zsidó temetők kutatásáról
 • 2011: Löw Lipót tiszteletére szervezett emlékkonferenciára
 • 2007–2010 Magyarországi zsidó temetők dokumentálása – projektvezetés, módszertani tanácsadás, adatbázis-építés a Rothchild Foundation Europe (London) kutatási támogatásával
 • 2004–2008 Holokauszt-tanulmányok Oktatási Program szervezése, koordinálása az ELTE Bölcsészettudományi karán
 • 2003–2006 OTKA Posztdoktori kutatási ösztöndíj. Kutatási téma: Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez, 18. sz.
 • 1998 Soros Alapítvány, Budapest és a Dinur Center, Hebrew University of Jerusalem ösztöndíja jeruzsálemi kutatásra és tanulásra
 • 1997 Collegium Hungaricum, Bécs kutatási ösztöndíja
 • 1997 Central European University, Budapest „Out of the Ghetto” c. modern zsidó történeti nyári egyetemi kurzusa

 

Tanulmányok, képzések:

 • 2002 PhD (Disszertáció címe: Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850)
 • 1995–2001 ELTE BTK Történelem doktori iskola, Művelődéstörténeti program
 • 1990–1995 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, hebraisztika szak
 • 1991/92 Nyári nyelvtanfolyam (Ulpan) és One Year Programme, Hebrew University, Jerusalem
 • 1989–1994 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak Szakmai szervezeti és szerkesztőbizottsági tagságok, felelősségek
 • 2003– Magyar Hebraisztikai Társaság, tag
 • 1997– European Association of Jewish Studies, tag

 

Díjak:

 • 2004 Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért támogatása a doktori disszertációm megjelentetéséhez a „Doktori mestermunkák” sorozatban
 • 2002 Akadémiai Ifjúsági Díj (a doktori disszertációért)

Oktatási tevékenység:

1995– ELTE BTK Hebraisztika szak keretében – középkori és modern zsidó történelem előadások, magyarországi zsidóság története, művelődéstörténeti szeminárium, középkori és újkori héber történeti források és irodalmi szövegek, responsum-irodalom, post-biblikus irodalomtörténet, zsidó vallás és kultúra. Oktatásszervezési tevékenység: Az ELTE BTK Hebraisztika BA és MA képzés tanrendjének és kurzuskínálatának koordinálása, a BA képzés tanulmányi felelőse.

 

Nyelvtudás:

 • Magyar (Anyanyelv)
 • Angol (Felsőfokú)
 • Modern héber (Felsőfokú)
 • Orosz (Középfokú)
 • Német (Alapfokú)